Comunu de Pramantellu Ofìtziu de sa Lìngua Sarda

:: Cantadas

 

Is cantadas funt un’espressada stravanada de lìngua e de curtura sarda, ca is cantadoris ddas faint a bolu, est a nai in modo estemporaneo, al volo, chen’‘e podi scriri o provai innantis. Est un’arti manna, chi a cantai aici est traballosu meda e po cussu, a s’abisòngiu, podint bessiri italianismus puru, in is fueddus e in sa sintassi. De custas no eus currìgiu mancu sa grafia.

 

Morti Pigamindi

Morti candu bolis benni e piga-mi-ndi
No mi lessis prus in su mundu penai.
No ti-ndi scarèscias, arregorda-di-ndi
No fatzas de-mancu de mi-ndi pigai
De mesu de custas penas boga-mi-ndi
O sana-mì in totu., o lassa-mì spirai
Lassa-mì spirai chi apu a morri cuntentu
Po mi biri aici in custa maladia,
morti piga-mi-ndi in su pròpiu momentu
ti femu abetendi e tui no ses benia;
Po sa vida mia, no c’est prus cura,
sentza de paura, morti beni crasi.
Chi promìtiu m’as, la de no mancai
La de no mancai, fai-ddu po prexeri
In nisciunu logu morti no ti stentis.
Chi saludu innantis fillus e mulleri
A babu e a mama, fradis e parentis.
A totu is biventis, chi funt in sa terra
Morti, beni inserra-mì in sa seportura
Po pena e tristura, mi bolis lassai
Mi bolis lassai, morti po dispetu
Comenti m’obrescit dònnia mangianu,
su pròpiu mi scurigat prostau in su letu
ma si mi torressi che una borta sanu;
cali cristianu, disìgiat su morri,
comenti una sorri, ti tzèrriu chi bengas,
prus no ti stentis, lassa su burlai
Lassa su burlai custa vida mia
Imoi mi abandonas sfurtunada  sorti;
mi bolemu torrai in sa pèrdia allirghia
Bai, chi no t’emu a disigiai o morti;
sa dìi cun sa noti, passu in agonia,
cun sa cumpangia, chi Deus m’at donau
coru sfortonau , agiuda a sospirai
A sospirai agiuda sfortunau coru
O afetu, partendi seu de custu mundu
Ti saludu, adiosu tesoru
Acoita a sighiri, carìnniu giucundu;
mi perdu in su fundu, de una trista losa
lassu dònnia cosa, chi apu biu in sa vida
morti, gira gira, ti-dda bolis pigai
ti-dda bolis pigai sèmpiri girendi
de benni a nde mei no ti parit ora
pàrgiat chi a posta ddu siast fendi
mali mi protzeris, morti traitora;
mi lassas ancora, sunfrendi doloris;
naras chi no podis benni a nde mei
mancu cosa de crei, su chi bolis nai
su chi bolis nai est totu fartzidadi
arregorda is penas chi tengu passadas
ancora m’agatu in d-una interidadi
Ge ddu bis o morti, nci seu po debadas;
prus trancuillizadas , creaturas zitendi,
a mei ses lassendi , in pena, dolu e prantu,
Pregu, o Campusantu de mi sepultai
De essi in sepurtura mi seu disigiau
Prus de centu bortas dònnia minudu
Dolorosu, tristu e martirisau
Prangendi su lati fintzas a chi apu sutu
Sa vida est in lutu , de una noti scura ,
abetendi sigura, s’ora de partiri,
a s’àtara vida, contus a donai
contus a donai, morti lassa-mì
mi parit chi tengu bastanti  arrexoni
chi seu in su letu, consumendi-mì
morti, ita ndi tenis soddisfatzioni ?
Seu in passioni, de annus e diis,
morti, ti-ndi arris, candu deu suspiru,
no tengu sintidu, mancu de fueddai.
Mancu de fueddai sintidu no tengu
Sa noti mi passu prus deliriendi,
e fortis doloris, in vida mantengu
turmentus e afannus , sèmpiri crescendi,
morti, arrispundendi, mi naras seu bènnia
creis tratènnia, mi siat po nudda
creatura biventi, pregu a mi perdonai
pregu a mi perdonai chi seu in mancàntzia
pensu chi de tui, siat perdonada.
Ti creis chi femu meda in luntanàntzia
No m’as bistu a palas, chi femu acuada?
Mancu trascurada, mi seu aria momentu.
àtara no dd’as tentu, prus de mei costanti,
mi portàst a innantis, sentza  de ti acatai
sentza de m’acatai asuta ti portamu
Giai ti ses divertia  cun sa vida mia;
poita no ses bènnia candu ti tzerriamu?
de benni a nde mei, fiast proibia
imoi, est finia , sa vida terrena,
sentu , lassu in pena, tristus fillus mius
prangendi afrigius, comenti ant a fai
comenti ant a fai, seu mortu e pentzendi
O afetu, a tui ti ddus arracumandu
Beni ascurta a mei, chi seu atitendi,
chi deu, de custu mundu mi-ndi andu;
Una veneranda, saludu ti lassu,
cun is fillus ti imprassu, adiosu mulleri
tui no ses prus meri, de mi cumandai
de mi cumandai no ses meri prus
chi mi seu partendi po s’àtara vida,
Invoca-mì s’ànima a Deus e Gesùs
Sa dii de su giudìtziu a si torrai a biri;
de mi interrai, pensa-nci o culumba,
beni a cudda tumba, de mei disigiada,
prangi sconsolada, po t’arregordai.
Po t’arregordai is doloris pèrfidus
de unu cipressu m’agatas umbrau;
in cuddu giardinu de totu is sospirus
aundi a mei ant sepurtau
Deus m’at creau, in terra po visita
Lassendi-mì iscrita, un’ema in dònnia manu,
Si pentzas cristianu, lassas de pecai.
Lassa de pecai nara o pecadori
Si a Deus ses pròssimu , as protzèdiu mali,
sa dii t’as a biri faci a su Creadori
ligendi-dì dònnia pecau mortali,
Càstia su finali, de dònnia mancàntzia,
Micheli , a balantza, po pesai est prontu
Po donai su contu, chi as dèpiu pesai

 

 

 

Su motocicrista (il motociclista)
Questo tipo di cantata in sardo-campidanese, veniva cantata tanti anni fa nei vari quartieri del Campidano, da cantastorie che sulla base di avvenimenti realmente accaduti, componevano e cantavano queste opere, accompagnati da fisarmonica e chitarra

 

Di oi no prus in motocicreta
No torru a setzi, mancu a ci pentzai!
Acostu chi siat sa strada  dereta
Beni incatramada, larga cantu mai;
Su essi imbistiu cun d-una carreta
Balla! Chi m’at fatu beni scramentai.
Ci seu arrutu in d-una cuneta
Femu acanta acanta de mi spistiddai.
De mi spistiddai femu acanta acanta
Apena pigau apu su stradoni;
is carretoneris, totus mi narant:
Bai prus a pagu, dona atentzioni!
Aciapu unu muntoni, de giarra bianca,
isterzu a sa manca, cunfundiu femu,
prus no isciemu, comenti firmai
Comenti firmai prus no isciemu,
mollu sa fritzioni, curremu de prus,
su frenu a manu istrintu tenemu,
de su frenu a pei non di femu usu;
a francas insusu, nci seu arrutu
a motori allutu, asuta e unu ponti,
su nasu e sa fronti, mi biu pistai
mi biu pistai sa fronti e su nasu,
pigu e torru a setzi meda prus atentu;
de comenti femu intrendi in su Masu
passendi unu camiu carrigu e cimentu.
Sa sorti apu tentu, de no imbistiri,
Bolemu sighiri, s’autu postali.
in d-unu portali mi biu prentzai.
Mi biu prentzai ma no seu mortu.
Ge ndi ant a prantai siguru ndi seu
Candu dd ant a biri totu apetigada;
bastada no m’essi fatu mali deu
sa motocicreta no sia guastada
de sa tzapulada, no ndi fatzu contu,
tanti, femu prontu, candu seu arrutu,
in d-unu minudu, de mi ndi pesai.
de mi ndi pesai in d-unu momentu
prima  de arrui femu preparau;
M’acostu Assemini po rifornimentu
E sigu po Deximu e Santu Sparau,
apu caminau, casi totu beni,
lompu a Muristeni, imbistu sa sita
in d-una pratzita, m’at fatu agatai
m’at fatu agatai perou no pentzamu
de mi salvai tanti fatzilmenti.
Duas costas segadas portamu
E’nu scorrieddu de su tcugu a brenti.
Cosa de nienti , nimancu apu prantu,
calincunu Santu, tenemu a favori.
Perou su motori, s’est depu sfasciai.
S’est depiu depiu sfasciai solu  su motori
Sa forcella s’est totu atrotiada,
no ci fiat prus s’acelleradori,
sa roda de annanti, no dd apu agatada.
A chi nci est intrada, in sa farmacia
A chi ndi est bissia, de una fentana,
no tenemu gana, prus de dda circai.
Gana e dda circai no tenemu prus
Femu casi mortu de sa tzapulada;
de bungius in faci, ndi portamu duus,
totu stontonau setzu novamenti;
ci seu intrau in mesu de unu ortu
sa fortuna at bofiu, de no nci essi genti ;
meda intelligenti, mi seu mostrau,
apu apetigau, tropu pagu cosa
canciofa spinosa, gè ndi ant a prantai!
Sa camba dereta totu arresigada.
Sa conca segada, portamu in duus logus,
totu is duud ogus, unu pagu unfraus.
Is murrus pistaus, cos’e mi smermai
Di oi no prus in motocicreta
No torru a setzi, mancu a nci pentzai!!!

 

 

Su babu e su fillu (il padre e il figlio)

Donnia disgrazia no beni po’ mali
distinu fatali d’ant racontai
su babu e su fillu impari in su spidali
chen’‘e si connosci po si fueddai
portant  in is venas sanguini oguali
su babu no manca de ddu domandai
de y cussa bidda connosci sa tali?
amigu notizia  mi ndi scis donai?
Di depu a y cussa pecau mortali
Em’a boli acudì in vida a ddu pagai.
In vida a ddu pagai si esistit ancora
Siada in sa bidda o bivendi in Casteddu
Si est e connoscisi custa Signora
Donamì arrespusta caru giovoneddu
Est nù fueddu solu  chi domandu
E si sanu bandu in circa de dda biri
En’a boli sciri coment’ad’a y stai.
Coment’ad’a y stai fusteti chin’èi
Si ocupa tanti de y custa persona
Chi bolit intendi arrespusta de mei
spieghimì  prima beni s’arrescioni
Cun vera atentzioni su babu est scurtendi
Su fillu est narendi in bidda est mischina
Cun d-una arrovina de no suportai.
De no suportai cuntentu ti biu
Amigu stimau coment ti sonnasa
Mancu ti ddu nau totu su chi sciu
Cun cussus fueddus sa morti ddi donas
Su coru mi stronas prenu de arremorsu
Solamenti  a s’ossu lompi sa ferida
Po cantu est in vida bandu a dda circai.
Bandat a dda circai nerimì e poita
Ìsciu ca crasi benit a innoi
D’at a biri trista che una Santa Arrita
Fatzaus silenziu  tziu pò imoi
Po sa dì di oi no ndi arrescionneus
A crasi aspeteus  tanti depi benni
Tempus eis a tenni de si palesai.
Po si palesai tengu cuntentesa
de prus  de unu annu mi parit sa noti
si no mi perdona custa grandi ofesa
cun sa manu mia mi dongu sa morti
si no tengu sorti de essi perdonau
e si seu privau de su chi propongu
sa morti mi dongu totu po’ amendai
Totu pò amendai a crasi amengianu
Notesta si dorma cun bonu arreposu
Fatza preghiera a Santu Soberanu
O calincunu Santu chi est miracolosu
No siat afannosu e tenga spera
E de sa mancantzia tenga su perdonu
De su coru bonu no torrit a bussai.
No torru a bussai arrendia d’apu vitima
Mi parit e biri sa mia creadura
Ita d’ant nai senza  de legitima
Candu pentzu cussu mi poni paura
de sa seportura mi oberit sa tumba
ca sa columba bivit afrigia
su cambu e s’olia dolemu a incontrai
09At incontrai su cambu e su frutu
Imoi chi est obresciu ndi arrescionu circu
Se arrisolvi totu lompiu est su minudu
Cussa chi est benendi est sa chi aspetamu
Chi ndi arrescionamu fintzas a ariseru
Cun s’anima speru no sìat a cunfundi
E chi at a arrespundi senza si negai.
No s’at a negai bènia est sa mama
S’imprassa su fillu movia de afetu
Tend’una una boxi totu calma calma
Dda biu tremendi apogiada  a su letu
Mi biu custretu  ddi nau o Teresa
Sa Tua puresa prena de innocentzia,
teni passientzia n’as a perdonai.
T’apa perdonai Tui ses Pepinu
Ita est su chi as tentu no t’apu conotu
Custa est una grazia de Sant’Antoninu
Ses a su costau de fillu Tuu e totu
Ti creemu mortu ti creemu lontanu
Tocamì sa manu chi no ses ingratu
Ita t’apu fatu po m’abandonai .
De t’abandonai nisciunu motivu
Est unu serpenti  sa chi s’at ofendiu
Tant ’annus de Tui ndi seu stau privu
No diam’essi fatu i si d’emu cumprendiu
Su fueddu spendiu speru de gumpriri
Poi de sunfriri o amabili sposa
Si ses piedosa ti ndi as a penai.
Mi ndi as a penai mi prangi su coru
Scis ca fillu nostu est casi sordau
D’apu tentu sempiri prus caru de s’oru
Ma no d’apu potziu ponni sangunau
No s’est ostinau ispetat a tui
Soli senz’e nui no oscura su celu
De y custu velu po si liberai
Po si liberai sa manera fatzu
Cantu su prus chitzi Teresa ti sposu
Fillu miu giustu t’adoru e t’abratzu
Torri s’allirghia consolidìa nosu
Po nudda arreposu pentzendi mi ferisi
Giai chi mi oberisi ancora sa stima
De su fatu prima po ti ndi gosai
De mi ndi gosai candu feimu trista
Fendi preghiera a sa vergini  Santa
Ingrata tristura dda tenemu a vista
I mius’ e totu e y mi maltratanta
Candu mi narant fueddu secanti
Mi calant meda lagrimas buddias
Sorris e tzias mali a mi tratai
Mali mi tratai is propius tuusu
Speru chi sa pena siat acabada
Babu a fillu nostu no nerant prus
Ca de oi sa cosa est giai sistemada
Est giai intestada totu sa arrichesa
Bramada giustesa est biendi lusci
Sa grai grusci s’est allegeria
Sa bona allerghia torra di o’cannu
Cun su fillu mannu pren’e cuntentesa
Antoni e Teresa cun mei a gosai

 

 

Paxi e giustìtzia. De Eliseu Varju

Predicaus paxi e giustìtzia
E invecis bombas sighint a proi
In custu mindu tristu e infelici
Chi de su mali est pighendi esèmplus
Turmentau ancoras est su stadu slavu
In s’Iraki in totu oscurau su soli
E nc’est terrori, lutus e digiunu
In is cecenus lontanus estrmus

Predicaus paxi e giustìtzia
Predicaus paxi e giustìtzia
D’emus a bolli a tempus de oi
Unu bravu aici in sa messarìtzia
E invecis bombas sighint a proi

E invecis bombas sighint a proi
In sa messarìtzia unu bravu aici
Dìemus a bolli a tempus de oi
In custu mundu tristu e infelici

In custu mundu tristu e infelici
D’emus a bolli de oi a tempus
In sa messarìtziaunu bravu aici
Chi de su mali est pighendi esèmplus

Chi de su mali est pighendi esèmplus
In sa messarìtzia unu aici bravu
D’emus a bolli de oi a tempus
Turmentau ancoras est su stadu slavu

Turmentau ancoras est su stadu slavu
A tempus de oi d’emus a bolli
In sa messarìtzia unu aici bravu
E in s’Iraki in totu oscurau su soli
in sa messaritzia aici bravu unu
a tempus de oi d’emus a bolli
e nc’est terrori, lutus e digiunu

E nci est terrori, lutus e digiunu
A tempus de oi a bolli d’emus
In sa messarìtzia aici bravu unu
In is cecenus lontanus estremus

In is cecenus lontanus estremus
Unu bravu aici in sa messarìtzia
A tempus de oi a bolli d’emus
D’emus a bolli a tempus de oi.

 

 

Is americanus bombarda bombarda. De Pieru Lussu
Is americanus bombarda bombarda
E in Casteddu fiat manna tristura
Sempri andendi a sa vitòria
Sa distrutzioni no fiat pitica
De custa potenti fortza nemiga
E passendi prus de un’ora mala
Po sa genti manna disfortuna
Po una càusa ingiusta
Chi su mundu no intintu tentu

Is americanus bombarda bombarda
In custa sala arrica de curtura
Presentu un’arriga de stòria sarda

E po Casteddu manna tristura
Presentu un’arriga de sarda i-stòria
In custa sala arrica de curtura

Po su miragiu de sa vitòria
In custa sala de curtura arrica
Presentu un’arriga de sarda i-stòria

Sa distrutzioni no fiat pitica
De sarda i-stòria presentu un’arriga
In custa sala de curtura arrica

De sa potenti fortza nemiga
De curtura arrica in custa sala
De stòria sarda presentu un’arriga

Passendi prus de un’ora mala
De stòria sarda presentu riga una
De curtura arrica in custa sala

E po sa genti manna disfortuna
Arrica de curtura in sala custa
De stòria sarda presentu riga una

Totu po una càusa ingiusta
De stòria sarda presentu riga una
Rica de curtura in sala custa
A su mundu no…

s’interu mundu portendi
a s’interu mundu portendi scuntentu
in custa sala arrica de curtura
un’arriga de stòria sarda si presentu
presentu un’arriga de stòria sarda

 

 

Cantzonis po sa gherrra

Centu coloris
Centu funt is froris
De centu coloris
Chi bivint impari
Chen’‘e gherras

Centu funt is ballus,
Centu seus nosu,
sigheus a ballai
est unu momentu bonu

aici cument is froris
chi si movint impari
candu su bentu
sulat de su mari

o candu sulat de sa terra
(sa gherra portat gherra)
sbati duncat su pei a terra
e balla po sa paxi!

…ma is òminis pentzant
sceti a gherrai
pentzant sceti a fai mali
tenint sa noti in su coru
sceti calincunu pentzant a sa paxi puru

Pedit a sa luna,
chi luxit in su celu
in sa noti serena
arrespustas sintzillas

“no cumprendiu”
arrespundit sa luna
“cali est su fogu
chi abruxiat in bosatrus?”

Ita bolis?
Poita fadei gherras?
No c’est fundamentu
In su comportamentu de bosatrus

Poita is arrayus
De fradi soli
Callentant su bonu
E su schivu puru

…ma is òminis pentzant
sceti a gherrai
pentzant sceti a fai mali
tenint sa noti in su coru…
sceti calincunu pentzat a sa paxi puru…