Comunu de Pramantellu Ofìtziu de sa Lìngua Sarda

:: Poesias

 

Custas poesias ddas poneus cumenti agiudu de s’Òfitziu de sa Lìngua Sarda a chini bolit cumentzai a ligi in sardu, ca is poesias, po su fatu de tenni is peis crutzus (versi brevi) arresurtant prus fàtzilis.

Ddas eus pigadas de su lìburu Contras a sa gherra (Aipsa edizioni, Casteddu 2003).

Ddas at tradusias in sardu Giusepi Pusceddu. Nosu ddas eus torradas a arregulai a grafia campidanesa moderna e ndi eus bogau is italianismus.

 

Richard Rive. Anc’acabat sa circhiolla

Anc’acabat sa circhiolla

Ddoi at a essi unu logu, fradi,

Anca su mundu podit cantai calisisiat cantzoni,

E nosu eus a cantai impari, fradi,

Tui e deu, mancai tui siast biancu, e deu no.

At a essi unu cantu tristu, fradi,

Ca no connosceus s’arrexoni,

E est un’arrexoni mala a imparai.

Ma nosu dda podeus imparai, fradi, tui e deu.

No s’agatat un’arrexoni chi siat arrexoni niedda.

No s’agatat un’arrexoni chi siat arrexoni bianca.

Nc’est mùsica sceti, fradi,

E custa mùsica, nosu eus a cantai

Anc’acabat sa circhiolla.

 

Gianni Rodari. Su verbu prantai

Tocat a prantai medas sordaus

po fai cresci unu tenenti.

Tocat a prantai medas tenentis

po fai cresci unu generali.

Tocat a prantai medas generalis

po no fai cresci prus nudda.

 

G.Awoonor Williams. Cantu de gherra

Candu nosu eus a partiri, sa terra, at a tremi,

Sa gherra est a intru de is barracas nostas etotu;

Is govardus si nd’iant a depi arretirai

E abarrai in domu cun is fèminas.

Sa gherra est in pitzus nostu

Est a intru de is barracas nostas etotu;

E is fillus de is òminis dd’ant a gherrai

Lassa chi arretronint is fosilis de su biancu

E chi su fumu si coberrat

Nosu ddus gherraus po morri.

Nosu eus a morri in sa batalla

No s’at a praxi sa morti in perunu atru logu,

Is fosilis nostus ant a morri cun nosu

E is gorteddus nostus acutzus ant a morri cun nosu

Nosu eus a morri in sa batalla

 

Alexander O’Neil. Amigu

Si connosceus apenas

Incingiaus su fueddu amigu.

Amigu est una scaringiada ‘e arrisu

de ‘uca in buca

una mirada bella lìmpia

una domu, mancai pòbora, chi si ‘onat

unu coru prontu a tocai

in sa manu nosta!

Amigu est su contràriu de anemigu!

 

Franco Fortini. Aillargu aillargu…

Aillargu aillargu si faint sa gherra.

Su sànguni de is atrus si spratzinat in terra.

Deu custu mengianu mi seu fèrriu

cun d-unu cambu de arrosa, pungendimì unu didu.

Sucendi cussu didu, pensau a sa gherra.

Oh genti pòbora, ita trista est sa terra!

No potzu giuai, no potzu fueddai,

no potzu partiri po celu o po mari.

E fintzas chi podia, o genti chen’‘e defensa,

no tengu s’aràbiu! Tengu pagu s’ingresu!

Ia podi asuta ‘e sa conca de is corpus in terra

ponni unu libru miu prenu de poesias?

No creu. Acabeus sa lera trista.

Poneusì una màllia, ca su soli sparessit.

 

Agostinho Neto. De Sanguinantis e zeurrantis

Labai is manus nostas

obertas a sa fraternidadi ‘e su mundu

po su tempus benidori e’ su mundu

unias in sa siguresa

po su deretu po sa cuncòrdia po sa paxi.

In is didus nostus crescint arrosas

cun is nuscus de su Zaire chi no fait a domai

cun sa mannària de is truncus de su Maiombe

In is spirìtus

sa caminada de s’amighèntzia po s’Àfriga

po su mundu

is ogus nostus sànguni e vida

furriaus a is manus acinnendu amori in totu su mundu

manus in s’arrisu benidori ispiradoras de fidi in sa biatzesa

de s’Àfriga terra Àfrica umana

de s’Àfriga stremenada

 

Hans Magnus Enzensberger. Hotel fraternitè

a chini no tenit dinai po si comporai un’ìsula

a chini a faci de su cìnema abetat s’arreina de Saba

a chini scorriat s’ùrtimu camisa sua po ferenu e su dolori

a chini in sa crapita segada cuat unu soddu

a chini si sprigat in s’ogu pintau de s’arrecatadori

a chini in sa giostra tzirrìchiat is dentis

a chini nci ghetat binu nieddu in su letu tostau

a chini fait unu fogadoni de litras e fotografias

a chini si setzit in su molu asutta ‘e sa grui

a chini ‘onat a papai a su schirritu

a chini no tenit dinai

a chini bit a issu etotu

a chini tocat is murus

a chini tzèrriat

a chini bufat

a chini no fait nudda

 

 

 

Primo Levi. Shemà

Bosatrus ca biveis sigurus

In is domus tèbidas de ‘osatrus,

Bosatrus chi agatais torrendi a merì

Su papai callenti e caras amigas:

Tenei contu ca custu est un’òmini

Chi traballat in su ludu

Chi no connoscit paxi

Chi certat po unu strònciu ‘ e pani

Chi morit po unu ca eja o po unu ca no.

Tenei contu ca custa est una fèmina,

Chen’‘e pilus e chen’‘e nòmini

Chen’‘e prus fortza de arregordai

Sbuidus is ogus e frida sa brenti

Cumenti un’arrana in s’ierru.

Pensai ca custu est sussèdiu:

S’arrecumandu custus fueddus.

Picaisiddus in su coru

Abarrendu in domu andendu po is bias,

Crochendisì pesendisindi;

Torraiddus a nai a fillus de ‘osatrus.

Desinuncas chi si nd’arruat sa domu,

Sa maladia no si fetzat movi,

Cussus chi eis a fai nasci si nci girint sa cara.

 

 

Danilo Dolci. bogau de Su limoni lunari

Faint sciri de ai mortu

Millietrexentusbintiseti cristianus,

bantaxant de nd’ai fatu andai mali

in d-unu nudda atrus deximila,

si groriant de nd’ai sciusciau

digas, indùstrias

“fintzas po fai ‘enni sa bona a sa genti”,

de nd’ai scunfùndiu ùndixi bias:

stremus de atrus tempus

su stermìniu ddu tzèrriant vitòria.

 

Nazim Hikmet. Is manus de bosatrus e is fàulas insoru

Is manus de bosatrus arraspianosas che perdas

tristas che anninnias intonadas in presoni,

grussas e mannas che animalis stranus,

is manus de bosatrus totunas a facis primadas de pipius famius

Is manus de bosatrus lestras e faineras che abis,

grais che titas prena de lati,

balorosas che sa naturalesa,

is manus de bosatrus

chi cuant una carìnnia connota asuta ‘e sa peddi arrungiosa.

Su mundu no si poderat in pitzus de is corrus de is bois,

su mundu est aguantau de is manus de bosatrus.

O òminis, òminis mius!

Si mantenint a fàulas,

ca famius

estis a tenni abisòngiu de pani e petza.

E chen’‘e ai nemancu un’‘orta papau a prexeri

In d-una mesa stèrria a tialla bianca,

lassais custu mundu

e su matedu suu càrrigu de frutu.

O òminis, òminis mius!

Prus de totu bosatrus de s’Àsia, de s’Àfriga, de Obrescidroxu de Mesu e de Acanta, de is Ìsulas de su Pacìficu,

e de sa terra mia,

chi seis prus de su setanta po centu de su gèneri umanu,

antigus e in pensus, seis cumenti a is manus de bosatrus

e cumenti is manus de bosatrus giòvunus crosidadosus e

prexosus.

O òminis, òminis mius!

Bosatrus de s’Europa, bosatrus de s’Amèriga

seis atrivius, seis billantis,

in su perdonu seis cumenti a is manus de bosatrus,

e cumenti a is manus de bosatrus fàtzilis a is trogas, fàtzilis

a is bisus…

O òminis, òminis mius!

chi contant fàulas is antennas

chi is imprentas contant fàulas

chi contant fàulas is cartellus in is murus e is bandus de su

giornali,

e chi contant fàulas in su schermu biancu is cambas

spollincas de is baddarinas,

chi contant fàulas is pregadorias,

chi is bisus contant fàulas,

chi contant fàulas is chiriellas

chi contat fàulas su sonadori in sa piola,

chi pustis de una dì disisperada contat fàulas a su noti su arraju

de sa luna,

chi contant fàulas is fueddus,

chi contant fàulas is coloris

chi is boxis contant fàulas,

chi totu cussus chi sfrùtuant su traballu de is manus de

bosatrus

e dònnia cosa e donniunu contat fàulas,

a parti is manus de bosatrus

est sceti po ddas torrai moddis cumenti a axridda sciusta

tzurpas cumenti a su scuriu,

tontas cumenti a canis de pastoris

est po ndi ddas distolli de si furriai

ca pigat a ndi scutulai

s’arrennu de is usureris e sa tirannia insoru

in custu mundu stravanau e coitosu

de anca seus po una bisita aici crutza

 

 

Paul Eluard. Bociri

Ndi calat notesta

una paxi strana in Parigi

una paxi de ogus tzurpus

de bisus chen’‘e ogus coloris

chi si pistant a is murus

una paxi de bratzus chi no serbint

de frontis bintus

de òminis assentis

de feminas svanèssias

grogas fridas e chen’‘e làgrimas

Ndi calat notesta

in s’assèliu

unu lugori stranu in Paris

in su bonu coru bèciu de Paris

su lugori sardu de is mortis

fatu a posta aresti e craru

de sa morti contras a is buginus

contras a sa morti.

 

Mahmoud Darvish. Unu paperi

Scri’

Seu un’arabu;

su numeru de sa tessera mia est cincuantamila;

tengu otu fillus,

s’istadi chi intrat at a nasci su de noi.

Ti dispraxit fortzis?

Scri’

Seu un’arabu;

traballu in d-una gava cun is cumpàngius de sa poboresa.

Fillus mius funt otu

Po issus ndi depu ‘ogai su pani de s’arroca,

s’arroba e su cartolàriu.

No ti pedu s’alemùsina,

e nemancu mi ingenugu in su liminaxu tuu.

Fortzis ti fai feli?

Scri’

Seu un’arabu

Chen’‘e nomini e chen’‘e titulu.

Seu passientziosu in d-unu stadu

innui  totu buddit de arràbiu e ferenu.

Is arrèxinis mias si funt prantadas innoi

innantis chi nascessit su tempus,

innantis chi incumentzessint is seculus,

innantis de is cipressus, de is livàrius

e innantis chi erba crescessit.

Babu miu est unu cumpàngiu de s’arau,

no unu fillu de sennoris.

Ajaju miu issu puru fut unu messaju

chen’‘e nobilesa e acotzus.

Domu mia est sa barraca de unu castiadori

fata de sida e de canna.

Ti praxit fortzis custa postura mia?

Seu chen’‘e nomini e chen’‘e tìtulu.

Scri’

Seu unu arabu

cun is pilus a colori’e craboni

e is ogus nieddus.

Cumenti seu:

una cicia e unu akal mi coberrint sa conca;

portu is manus tostadas aposta po scarrafiai,

a chini s’atrivit a ddas tocai.

Po mei sa cosa de papai prus saboria

est fata de ollu e armidda…

Su bivimentu miu est:

una bidda disarmada…scarèscia,

cun is bias chen’‘e nòmini

e is òminis chi traballant,

totus in su sartu o in sa gava,

ma totus agradessint is bellas maneras.

Ti dispraxit fortzis?

Scri’

Seu un’arabu

A su chi nd’as furau sa’ìngia de sa sienda de is ajajus

e sa terra chi eus sempri manixau

deu e totu is fillus mius.

A nosu e a is benidoris no as lassau atra cosa,

che custas arrocas…

Ma est berus ca su guvernu de ‘osatrus

mi nd’at a furai fintzas custas arrocas,

cumenti funt narendi?

Intzaras scri’ su chi sighit;

scriiddu in artu in sa prima pagina:

“Deu no ‘ollu mali a is atrus, no ‘ollu mali a nemus;

perou…

chi mi nd’intrat su fàmini

intzaras m’ap’a papai sa petza de chini mi sdorrobat!

Atentzioni…

Castiasì de su fàmini chi tengu

e de su ferenu miu!”

 

Bertold Brecht. In su muru ‘ddui fiat scritu a ghisciu

In su muru ddui fiat scritu a ghìsciu:

‘olint sa gherra.

Su chi dd’at scritu

nc’est giai arrutu a terra.

Sa gherra chi nd’at a benni

no est sa primu. Innantis

nci funt stètias atras gherras.

A s’acabada de s’urtimu

nci fiant bincidoris e bintus.

In mesu ‘e is bintus sa genti pòbora

sunfriat su fàmini. In mesu de is bincidoris

sunfriat su famini sa genti pòbora etotu.

A s’ora de marciai medas no scint

ca in cabu ‘e totus màrciat su nemigu.

Sa boxi chi ddus cumandat

est sa boxi de su nemigu insoru.

E chini chistionat de su nemigu

est issu etotu su nemigu.

 

Santu Franciscu. Cantigu de fradi soli

Su prus artu, su prus poderosu, Sennori bonu,

po tui funt is alabàntzias, sa gròria, s’onori e dònnia beneditzioni.

A tui sceti, su prus artu, Ti dexint,

e nemus est dinnu de ti mentovai.

Alabau siast, Sennori miu, cun totu is criaduras tuas,

mascamenti Sennori Fradi Soli,

chi anneat, e Tui s’alluxentas a nosu po mesu de Issu.

E issu est bellu e arrajosu cun luxiori mannu:

de Tui, su prus artu, portat sentidu.

Alabau siast, Sennori miu, po Sorri Luna e po is steddus:

in su celu ddus as formaus crarus e pretziosus e bellus.

Alabau siast, Sennori miu, po Fradi Bentu

e po s’airi e s’annuau e su scrariu e po dònnia tempus,

chi cun custu a is criaduras tuas donas nutrimentu.

Alabau siast, Sennori miu, po Sorri Àcua,

chi est utilosa meda, umili, pretziosa e lìmpia.

Alabau siast, Sennori miu, po Fradi Fogu,

chi cun custu s’alluxentas a de noti:

e issu est bellu, prexadosu, corriatzu e forti.

Alabau siast, Sennori miu, po Sorri nosta Mamai Terra.

chi si donat a papai e si guvernat,

fait frutus cun froris colorius e erba.

Alabau siast, Sennori miu, po is chi perdonant po

s’amori tuu

e poderant maladias e tribulias.

Biaus is chi ant a suportai in paxi,

ca tui, su prus artu, ddus as a incoronai.

Alabau siast, Sennori miu, po Sorri Nosta Morti de su corpus,

chi nemus chi bivit si ndi podit scampai:

a no ddu fai a is chi ant a morri in pecau mortali;

biaus is chi s’ant agatai in sa boluntadi tua sa prus santa,

ca sa morti segunda no ddis at a noxi.

Alabai e benedixei Sennori miu e torraiddi gràtzias,

e serbeiddu cun umilidadi manna.