Comunu de Pramantellu Ofìtziu de sa Lìngua Sarda

:: Pregadorias

 

 

Babu Nostu

Babu nostu chi ses in Celus:

Santificau siat su nòmini tuu.

Bengat a nosu s’urrennu tuu.

Siat fata sa boluntadi tua comenti in su Celu aici in sa terra.

Dona-nosi oi su pani nostu de dònnia dii

E perdona-nosi is pecaus nostus.

Comenti nosàterus perdonaus a is depidoris nostus.

E no si lessis arrui in tentatzioni.

Ma libera-nosi de mali, Aici siat.

 

Ave Maria

Deus ti salbit o Maria

Prena de gràtzia.

Su Sennori est cun tegus.

Benedita ses tui intra totu is fèminas

E beneditu su frutu de

Is intrànnias tuas, Gesùs.

Santa Maria mama de

Deus prega po nosàterus

Pecadoris imoi e in s’ora de

Sa morti nosta.

Aici siat

 

Su Credu

Deu creu in d-unu solu Deus

Babu onnipotenti,

Criadori de su Celu e de sa terra.

E in Gesùs Cristu Fillu suu ùnigu

Sennori nostu.

Chi est stètiu

Cuncebiu po obera de su Spìritu Santu.

At patiu bàsciu su poderi de Pòntziu Pilatu,

est stètiu crucifissau

mortu e sepurtau.

Est abasciau a is

Inferrus, sa de tres diis est

Arresuscitau de sa morti.

Est artziau a is Celus, aundi est sètziu a sa

Manu dereta de Deus

Babu onnipotenti.

De inni at a benni po giudicai

Is bius e is mortus.

Creu in su Spiritu Santu.

Sa Santa Crèsia catòlica,

sa Comunioni de is Santus.

S’arremissioni de is pecaus.

S’arresurretzioni de sa carri.

Sa vida eterna. Aici est