Comunu de Pramantellu Ofìtziu de sa Lìngua Sarda

:: Chini Seus

 

Seus s’Ofìtziu de sa Lìngua Sarda de su Comunu de Pramantellu, chi traballat po fai su bilinguismu in bidda nosta puru. Bolit nai a imperai e a fai andai a innantis su sadru cumenti a s’italianu e duncas, po su chi spetat a custu ofìtziu
  • a tradusi is àutus pùbrigus e is manifestus chi andant a sa genti
  • a agiudai is aministradoris, is impreaus/adas comunalis e sa genti chi bolint tradusiduras in sadru
  • a studiai is leis de is minorias linguìstigas e a apariciai progetus
  • a apariciai cuncursus e a imprentai librus po spainai su sadru
  • a arregolli is mellus dogumentus de polìtiga linguìstiga
  • a circai e a studiai is fueddus de su connotu sparadesu, campidanesu e sadru
  • atrus cursus in pari a sa scola (musiga, terra, etc.).

… e tanti atra cosa ancoras.

 

Po custa arrexoni s’Ofìtziu de sa Lìngua Sarda de su Comunu de Pramantellu est arrelatau cun is atrus Comunus e Provìntzias chi tenint sa pròpiu tenta de strantaxai su bilinguismu in Sardìnnia. Medas traballus ddus faeus imparis, cordinendisi’ e fendi nasci unu connotu chi balit po totus, po no essi ancora una borta centu concas e centu berritas, cosa chi no at fatu beni a sa terra nosta.
Agoa de annus de sperimentus pionerìsticus, cun totu is faddinas e is arriscus intzoru, cun custu traballu boleus ascurtai e arriciri totu is cunsillus chi ant a arribai de sa genti, de su mundu de su traballu e de s’Universidadi. De custu acaramentu nd’at a bessiri unu traballu scentìficu e democràticu. Spereus chi custu esempru ddu ant a sighiri totu is atrus Comunus puru.