Comunu de Pramantellu Ofìtziu de sa Lìngua Sarda

:: Assistèntzia Sotziali

 

S’Assistèntzia sotziali su comunu dda programat donnia annu, cun d-unu documentu chi ddi nant Pranu Sòtziu-Assistentziali, chi dd’aprovat su Cunsillu comunali. Prus chi atru ddoi est:

  • agiudu a chini tenit abisongiu
  • agiudu in domu a is becius e a is marturus
  • bagàntzias in s’istadi po is becius e po is piciocheddus
  • scola de sportu po is piciocheddus (po ddus agiudai a pigai parti a sa comunidadi de una manera sana)
  • ludoteca
  • bibrioteca
  • atrus cursus in pari a sa scola (musiga, terra, etc.).

Po gosai de s’assistèntzia tocat a presentai domanda e tocat a biri chi unu ndi tenit derettu diaderus segundu su chi nant totu is leis chi nci funt. Po gosai de atrus serbìtzius tocat a presentai domanda a sa A.S.L. o a s’Arregioni chi agoa – sempri chi apretzit de depi agiudai sa personi – at a mandai su dinai a su Comunu aposta po cussu. Po donnia cosa s’ofìtziu sotziali est obertu de su lunis fintzas a sa cenàbara, de is 10.30 a sa 13.30. Su martis e sa giòbia de is 15.30 a is 17.30. Su telèfunu est 070.98.00.41.08 a s’impreada di nant Alessia Serreli.