Comunu de Pramantellu Ofìtziu de sa Lìngua Sarda

:: Ofìtziu Tènnigu

 

Su Comunu in custu setori tenit cumpetèntzia primària e s’est donau de is arrègulas chi, in s’arrespetu de is leis generali de su Stadu e de s’Arragioni. Funt stabilias in su pranu de fabricatzioni e in su arregolamentu edilìtziu.
  
 
Chinisisiat chi ollat costrtuiri, arrennovai e sciusciai unu calichisiat de edifìtziu in totu su territoriu comunali, depit mandai una pegrunta a su comunu, nci funt criterius diferentis segundu sa cumplessidadi de is traballus. Totus scinti ca po costruiri serbit sa presentatzioni de unu progetu e s’autoritzazioni de su Comunu ma si sighint proceduras diversas de pitica entidadi o de manuntetzioni.
  
 
Po donnia cosa s’ofìtziu tennigu est obertu de su lunis fintzas a sa cenàbara, de is 10.30 a sa 13.30. Su martis e sa giòbia de is 15.30 a is 17.30. Su telèfunu est 070.98.00.41.07 a s’impreau di nant Marino Cappai.