Comunu de Pramantellu Ofìtziu de sa Lìngua Sarda

:: Ofìtziu de is impostas

 

Cust’ofìtziu agiudat sa genti chi bolit cumentzai unu traballu de bèndida. Ma po primu cosa, primu de benni a su Comunu e totu tocat a si assentai a sa Camera di Commercio de sa Provìntzia. Cumenti s’ant assentau a sa Provìntzia, intzandus tocat a presentai domanda a su Comunu cun i custus documentus:
  • Certifigau de assentadura a sa Camera di Commercio;
  • Certifigau de s’Arcivu de sa Giustìzia (Casellario Giudiziario);
  • Certifigau contra-mafia;
  • Pranimetria de is aposentus aundi eis a bendi. Is aposentus tocat chi siant a sètiu po sa siguresa e po sa sanidadi;
  • Certifigaus de sanidadi de is aposentus e de sa genti chi at a bendi.

Po bendi a giru (ambulante) est craru ca no ddoi est su certifigau po is aposentus, perou in prus serbit su certifigau de bivimentu, ca su permissu ddu donant a chini bivit in bidda sceti. Is domandas ddas càstiant una cumissioni e, chi andat totu beni s’ant a domandai a pagai una pariga de impostas e agoa chi ddas eis pagadas si donant su permissu.

 

A bortas su permissu no serbit, po nai po is messàius, candu bendint in deretura a sa genti su prodùsiu insoru, sempri in su pròpiu logu. Innoi abastat unu paperi de su Comunu. Sa pròpiu cosa candu is messàius su prodùsiu insoru ddu bendint a giru e candu bendint a sa genti su binu de is bìngias insoru. Cust’Ofìtziu sighit fintzas su traballu de is impostas po pregonai e po sa cosa apicada po da biri totus (Pubblicità e pubbliche affisioni).

 

Po donnia cosa s’ofìtziu de is impostas est obertu de su lunis de is 10.30 a sa 13.30, su martis de is 10.30 a sa 13.30 e de is 15.30 a is 18.00, su mrècuris de is 10.30 a sa 13.30, sa giòbia de is 10.30 a sa 13.30 e de is 15.30 a is 18.00 e sa cenàbara de is 10.30 a sa 13.30. Su telèfunu est 070.98.00.41.00 a is impreaus ddis nant Ornella Deidda e Giampaolo Spiga.