Comunu de Pramantellu Ofìtziu de sa Lìngua Sarda

:: Logus de biri

 

De interessu mannu e meriscidori de una bisita est sa Crèsia de N.S de su Cramu chi dda ant fata in s’acabu de su XVII sèculu cumenti est provau cun s’annu 1670 chi ddu est in sa campana. Sa pranta est retangulari cun d-una navada sceti e cun d-una bòvida a boti cun capeddas lateralis e cun presbitèriu (logu anca su prèidi fait sa missa) ingiriau a balaustra. Su tzimbòriu est otagonali cun o lantioni. In sa Crèsia ddoi at un’artari de màrmuri de su 1818. A intru de sa Crèsia podeus apretziai unu monumentu de linna de sa Madonna de su Cramu, prètziosu esempru de arti sagra de su tempus spanniolu, chi afigurat sa Ìnnida, e su profeta Elia e Santu Simoni puru. S’òbera dda ant arrecasciada agoa, e dda ant acabada in s’incomentzu de su 2003.

 

DSCN1979

 

Acanta de sa Cresia in bia “La marmora” 8 est posta sa “Domu de sa curtura messaja”, unu museu piticu privau chi fait a bisitai preguntendiddu, chi arregollit arroba chi est finsas de is primus annus de su noixentus. De interessu mannu ddoi funt is giogus antigus connotus, torraus a fai cun arroba pòbera, sa coxina e s’aposentu de letu cun is alàsciaus tìpicus de sa domu campidanesa, unu trelaxu de s’Otuxentus, un’arregorta de cadinus antigus de giuncu e fenu e una arregorta de ainas de traballu. In su centru stòricu ddoi est puru su “Monti Granàticu” de s’acabu de su XVII sèculu, su logu antigu de su trigu, po custu s’aministratzioni comunali abetat s’arrecàsciau.

 

Prodùsius tipicus e artesania
Arrepresentant is maneras e is sabidurias de una borta, is prodùsius tipicus liaus a sa laurera e a su pastoriu, po cui sa bidda est arrinomada meda. Famìlias medas faint ancoras in domu meda calidadis de pani (civraxu, costedda, pani biancu) chi cotus in su forru a linna, pigant fragu e sabori chi s’arreconoscinti luegus. Po is festas prus de importu, is meris fèminas de domu funt maistas diaderus po aprontai durcis traditzionalis bonus meda, cumenti a amaretus, guefus, pani de saba, gatou, bianchinus e pabassinas; is secretus de is drucis aici bonus funt me is ingredientis simpris, sintzillus e in sa preparatzioni longa e traballosa. Apretziaus meda e circaus in su mercau funt is mustatzolus, atru druci tìpicu sardu prodùsiu in d-una butèga; su casu de brebei de su casifìtziu piticu de innoi po su mercau de s’Itàlia; s’ortalìtzia, canciofa e ollu ermanu bonu meda, prodùsius biologicamenti.

Me is connotus artisanalis chi agataus ancoras, nd’arregordaus una antiga meda, sa cunfetzioni de is pramas sagras, chi dònnia annu si torrat a fai po is festas de Pasca Manna e tramandada a is giovuneddus cun passioni meda. Faint ancoras is cadinus, fatus cun intrìciu de fustigus de matas de su Mediterraneu, cumenti eus imparau de is bècius nostus.